حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۹

چمن عقل را خزانی اگر

گلشن عشق را بهار تویی

عشق را گر پیمبری، لیکن

حسن را آفریدگار تویی

        

شمارهٔ ۱۲۸ >