حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱

گرچه بشتر را عطا باران بود

مر ترا زر و گهر باشد عطا

< شمارهٔ ۲