حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲

پیش تیغ تو روز صف دشمن

هست چون پیش داس نوکر پا

< شمارهٔ ۳

        

شمارهٔ ۱ >