حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۴

چنان که اشتر ابله سوی کنام شده

ز مکر روبه و زاغ وز گرگ بی‌خبرا

< شمارهٔ ۵

        

شمارهٔ ۳ >