حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۵

جز بما دندر این جهان گر به روی

با پسندر کینه دارد همچو بادختند را

< شمارهٔ ۶

        

شمارهٔ ۴ >