حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸

شیر آلغده که بیرون جهد از خانه به صید

تا به چنگ آرد آهو وآهو بره را

< شمارهٔ ۹

        

شمارهٔ ۷ >