حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۱

کمندش بیشه بر شیران قفس کرد

فیلکش دشت بر گرگان خباکا