حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳

گیهان ما به خواجهٔ عدنانی

عدنست و کار ما همه بانداما