حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴

اگرت بدره رساند همی به بدر منیر

مبادرت کن و خامش باش چندینا