حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵

همی بایدت رفت و راه دورست

به سغده دار یکسر شغل راها