حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید

جامهٔ خانه بتبک فاخته گون آب