حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۸

تا کی کنی عذاب و کنی ریش را خضاب؟

تا کی فضول گویی و آری حدیث غاب؟