حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۲

ای زان چون چراغ پیشانی

ای زان زلفک شکست و مکست