حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳

خاک کف پای رودکی نسزی تو

هم بشوی گاو و هم بخایی برغست