حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴

به باز کریزی بمانم همی

اگر کبک بگریزد از من رواست