حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۲۵

همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلحست

همه نیوشهٔ نادان به جنگ و فتنه و غوغاست