حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶

هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو

جز که از فریاد و زخمه‌ات خلق را کاتوره خاست