حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۲۸

لاد را بر بنای محکم نه

که نگهدار لاد بنیادست