حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۹

خوبان همه سپاهند، اوشان خدایگانست

مر نیک بختیم را بر روی او نشانست