حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۰

بهارچین کن ازان روی بزم خانهٔ خویش

اگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست