حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۱

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید

جامهٔ جامه به نیک فاخته گونست