حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۳

معذورم دارند، که اندوه و غیشت

و اندوه و غیش من ازان جعد و غیشت