حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۴

چه گر من همیشه ستا گوی باشم

ستایم نباشد نکو جز به نامت