حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۵

بودنت در خاک باشد، یافتی

هم چنان کز خاک بود انبودنت