حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۶

ز مهرش مبادا تهی ایچ دل

ز فرمانش خالی مباد ایچ مرج