حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۷

راهی آسان و راست بگزین، ای دوست

دور شو از راه بی کرانهٔ ترفنج