حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۰

بخت و دولت چو پیشکار تواند

نصرة و فتح پیشیار تو باد