حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۱

به تو بازگردد غم عاشقی

نگارا، مکن این همه زشتیاد