حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۲

ایا بلایه، اگر کارت تو پنهان بود

کنون توانی، باری، خشوک پنهان کرد