حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۳

گوسپندیم و جهان هست به کردار نغل

چون گه خواب بود سوی نغل باید شد