حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۶

رخ اعدات از تش نکبت

همچو قیر و شبه سیاه آمد