حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۷

ای جان همه عالم در جان تو پیوند

مکروه تو ما را منما یاد خداوند