حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۸

یافتی چون که مال غره مشو

چون تو بس دید و بیند این دیرند