حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۰

هردم که مرا گرفته خاموش

پیچیده به عافیت چو فرغند