حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۱

چرخ چنینست و بدین ره رود

لیک ز هر نیک و ز هر بد نوند