حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۲

ستاخی برآمد از بر شاخ درخت عود

ستاخی ز مشک و شاخ ز عنبر، درخت عود