حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۵

ماغ در آبگیر گشته روان

راست چون کشتییست قیراندود