حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۵۶

برو، ز تجربهٔ روزگار بهره بگیر

که بهر دفع حوادث ترا به کار آید