حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۷

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد؟

تیغت ماهیست، دشمنانت کبودر