حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۸

با درفش کاویان و طاقدیس

زر مشت افشار و شاهانه کمر