حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۹

اگر من زونجت نخوردم گهی

تو اکنون بیا و زونجم بخور