حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۰

مدخلان را رکاب زرآگین

پای آزادگان نیابد سر