حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۲

گزیده چهار توست، بدو در جهانهان

همارا به آخشیج، همارا به کارزار