حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۴

فاخته بر سرو شاهرود بر آورد

زخمه فرو هشت زندواف به طنبور