حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۵

علم ابر و تندر بود کوس او

کمان آدنیده شود ژاله تیر