حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۶

چون لطیف آید به گاه نوبهار

بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز