حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۶۸

در عمل تا دیر بازی و درازی ممکنست

چون عمل بادا ترا عمر دراز و دیر باز