حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۹

تازیان دوان همی آید

همچو اندر فسیله اسب نهاز