حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۰

چون سپرم نه میان بزم به نوروز

در مه بهمن بتاز و جان عدو سوز