حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۲

حسودانت را داده بهرام نحس

ترا بهره کرده سعادت زواش